Algemene voorwaarden

Artikel 1 Partijen

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het aanmelden voor volledige bedrijfspresentatie en adverteren op de online community site watersportrecreatie.nl.

De website watersportrecreatie.nl, en alle bijbehorende diensten behoren toe aan Watersportrecreatie.nl, gevestigd en kantoorhoudende Harderwijk. Een besloten vennootschap volgens Nederlands recht. Door zich te registreren met een uitgebreide bedrijfspresentatie en daarmee tevens potentiële adverteerder aanvaardt de adverteerder deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere uitgebreide bedrijfsaanmelding en/of advertenties die worden geplaatst op Watersportrecreatie.nl.

Artikel 3 Registratie als adverteerder

3.1 Alleen bedrijven aangemeld met een volledige bedrijfspresentatie kunnen op de website Watersportrecreatie.nl uitgebreid adverteren. Dit houdt in dat bedrijven zicht vooraf aanmelden voor een volledige bedrijfspresentatie tegen een vaste jaarlijkse contributie. Na aanmelding van volledige bedrijfspresentatie kunnen bedrijven onder de rubriek “Te Koop” advertenties plaatsen die betrekking hebben op de watersport en aanverwante producten in de ruimste zin van het woord. Bedrijven zullen zich vooraf ook als adverteerder registreren. Het registreren en/of adverteren is slechts toegestaan voor ondernemers/rechtspersonen die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. Men kan zich voor een uitgebreide bedrijfspresentatie registreren door het online registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen en deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

3.2 Adverteren is volledig gratis nadat bedrijven zich hebben geregistreerd/aangemeld voor een volledige bedrijfspresentatie.

3.3 Uitgebreid geregistreerde bedrijven hebben door middel van een gekozen gebruikersnaam en wachtwoord de gelegenheid op watersportrecreatie.nl advertenties te plaatsen onder de rubriek “Te Koop”. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en dient deze niet aan derden ter beschikking te stellen.

Watersportrecreatie.nl is op generlei wijze aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen aan derden van gebruikersnaam en wachtwoord.

3.4 Door het verstrekken van onjuiste gegevens, het onrechtmatig handelen jegens Watersportrecreatie.nl of zich niet houdt aan de bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, is Watersportrecreatie.nl te allen tijde gerechtigd, hetgeen adverteerder erkend, het registreren en of adverteren tijdelijk of permanent te ontzeggen.

3.5 Bedrijven met een uitgebreide bedrijfregistratie en die adverteren staan in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens. De bedrijven dienen deze gegevens zelf actueel te houden en indien nodig en van toepassing te wijzigen.

Artikel 4 Positie van watersportrecreatie.nl

4.1 Bedrijven die zich uitgebreid presenteren en/of adverteren erkennen dat watersportrecreatie.nl de website watersportrecreatie.nl slechts ter beschikking stelt om zijn of haar bedrijf te presenteren en de mogelijkheid te adverteren en dat watersportrecreatie.nl tevens aan consumenten ter beschikking stelt alle informatie over watersport en watersportrecreatie in de ruimste zin des woord waaronder de door adverteerder to koop aangeboden producten.

Op geen enkele wijze is watersportrecreatie.nl betrokken bij eventuele transacties die plaatsvinden tussen adverteerders en derden. Watersportrecreatie.nl fungeert slechts als passieve doorgever van informatie.

Watersportrecreatie.nl is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle van:

aangeboden objecten

(a)de getrouwheid of nauwkeurigheid van de advertentie

(b)de bevoegdheid van een adverteerder om aangeboden objecten daadwerkelijk te kunnen (c)verkopen,

de bevoegdheid van een koper om aangeboden objecten daadwerkelijk te kunnen

kopen.

4.2 De adverteerder erkent dat watersportrecreatie.nl niet aansprakelijk is voor het wel of niet tot stand komen van enige transactie tussen adverteerder en een derde. Ditzelfde geldt voor de afwikkeling en voor eventuele gehanteerde betalingswijzen.

4.3 De adverteerder erkent dat watersportrecreatie.nl het recht heeft aangeleverde stukken en advertenties op welke wijze dan ook redactioneel te bewerken en/of in te korten om te bewerkstelligen dat de bedrijfpresentaties en/of advertenties voldoen aan de daaraan door watersportrecreatie.nl gestelde (redactionele) eisen.

4.4 De adverteerder erkent dat watersportrecreatie.nl het recht heeft zonder opgaaf van redenen advertenties te weigeren of op welk moment na plaatsing dan ook te verwijderen van watersportrecreatie.nl. Advertenties voor objecten die bij of krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden door particulieren zullen worden verwijderd. Advertenties voor objecten waarvan de verkoop rechten van derden schendt zullen worden verwijderd. Advertenties voor ieder ander object dat, naar het uitsluitend oordeel van watersportrecreatie.nl, niet in overeenstemming is met de doelstelling van watersportrecreatie.nl en/of de reputatie van watersportrecreatie.nl kan schaden en advertenties waarvan de inhoud naar het uitsluitend oordeel van watersportrecreatie.nl inbreuk maakt op rechten van derden (zoals rechten van intellectuele eigendom) of anderszins als onrechtmatig jegens derden heeft te gelden zullen eveneens worden verwijderd.

4.5 Watersportrecreatie.nl is gemachtigd en heeft het recht advertenties van de website te verwijderen indien:

(a) adverteerder of derden misbruik maken van watersportrecreatie.nl

(b)aanwezigheid wordt geconstateerd van onregelmatigheden

(c) aanwezigheid is van technische storingen ongeacht de oorzaak

(d)op enigerlei wijze schade wordt toegebracht aan watersportrecreatie.nl

4.6 De adverteerder aanvaardt dat watersportrecreatie.nl niet aansprakelijk is voor enige schade die voor adverteerder voortvloeit uit handelingen van Watersportrecreatie.nl overeenkomstig artikelen 3.4, 4.3, 4.4 en 4.5 en zal watersportrecreatie.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden ter zake van in die artikelen genoemde niet toegestane handelingen door de adverteerder.

4.7 De adverteerder aanvaardt dat watersportrecreatie.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de adverteerder lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot watersportrecreatie.nl, onder andere door het niet betalen van de jaarlijkse contributie, of als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van watersportrecreatie.nl in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van watersportrecreatie.nl.

4.8 De adverteerder vrijwaart watersportrecreatie.nl tegen alle aanspraken van derden ten aanzien van de door hem aangeboden objecten en/of de inhoud van de door hem geplaatste advertenties.

4.9 watersportrecreatie.nl wordt eigenaar van de ingezonden advertentietekst en behoudt zich het recht voor de tekst buiten watersportrecreatie.nl te publiceren.

Artikel 5 Verplichtingen adverteerder

5.1 Adverteerder is gehouden een aangeboden object naar waarheid te presenteren. Adverteerder kan daartoe het aangeboden object omschrijven en/of gebruikmaken van de door watersportrecreatie.nl geboden mogelijkheid foto's toe te voegen. Adverteerder is verplicht eventuele aanwijzingen van watersportrecreatie.nl in dit opzicht op te volgen.

5.2 Adverteerder dient een aan te bieden object aan te bieden in de bij het betreffende object passende rubriek.

5.3 De verschillende advertentiemogelijkheden en indien van toepassing, de kosten die daarvoor in rekening worden gebracht staan vermeld op de internetsite watersportrecreatie.nl.

Artikel 6 Informatie en privacy

6.1 Watersportrecreatie.nl plaatst op de watersportrecreatie.nl alle vrije verkrijgbare en/of aangekochte beschikbare adresgegevens van bedrijven, instanties, verenigingen etc. die ingeschreven staan bij de Kamer van Kophandel en enige relatie heeft met watersport en watersportrecreatie in de ruimste zin des woord. Tevens gebruikt Watersportrecreatie.nl de verkregen informatie van door bedrijven geregistreerde gegevens. In beide gevallen gebruikt Watersportrecreatie de gegevens voor het doen laten slagen en functioneren van Watersportrecreatie.nl. Deel van deze algemene voorwaarden maakt uit het privacyreglement van watersportrecreatie.nl, dat als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.

6.2 Adverteerder staat ervoor in dat de door hem bij registratie of ter zake van een aangeboden product verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant:

(a) juist, volledig en accuraat is;

(b) geen gestolen goederen betreft;

(c) geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht van een derde;

(d) niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van

consumentenbescherming,

(e)oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling;

(f) geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;

(g) geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;

(h)geen computervirussen, trojans, worms, tijdbommen, 'cancelbots' of andere programmaroutines

bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma's of websites te

beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of

controle daarover te geven;

(i) geen directe of indirecte links bevat naar of beschrijvingen bevat van objecten:

(1) die verboden zijn op watersportrecreatie.nl onder deze overeenkomst;

(2) waarheen de adverteerder geen recht heeft te linken.

6.3 De adverteerder weet en staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met watersportrecreatie.nl die de normale werking van watersportrecreatie.nl kan verstoren, noch gegevens naar watersportrecreatie.nl verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van watersportrecreatie.nl onevenredig zwaar belasten.

Artikel 7 Geschillen

7.1 Indien er sprake is enig geschil dat verband houdt met een bedrijfsregistratie en/of het adverteren op watersportrecreatie.nl en/of op deze Algemene Voorwaarden zal dit uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

7.2 Registreren en adverteren op watersportrecreatie.nl wordt in zijn geheel beheerst door Nederlands recht. Dit geldt ook voor deze Algemene Voorwaarden

Artikel 8 Algemeen

8.1 Indien door een gerechtelijke instantie een gedeelte of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar worden geacht,zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden aantasten.

8.2 Door middel van email boodschappen vindt er door Watersportrecreatie.nl correspondentie plaats met adverteerders en bezoekers. Onderling wordt door Adverteerders en bezoekers gecorrespondeerd door middel van e-mailboodschappen naar het door de adverteerder naar het door adverteerder opgegeven e-mailadres in de door adverteerders opgegeven uitgebreide bedrijfsregistratie. Watersportrecreatie en adverteerder is vrij en is niet gehouden bij de normale gang van zaken zich te bedienen van andere communicatiemiddelen.

8.3 De adverteerder erkent gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden en aanvaardt dat watersportrecreatie.nl bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 9 Annulering

Bij annulering van een uitgebreide bedrijfspresentatie en/of advertenties/banners geeft Watersportrecreatie.nl geen restitutie.

Bijlage: Watersportrecreatie.nl reglement t.b.v. privacy

Op verschillende manieren wordt door Watersportrecreatie.nl over de adverteerders en de andere bezoekers van de website gegevens verkregen. In het kort geeft dit privacyreglement aan op welke manieren informatie verkregen wordt en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van deze informatie door Watersportrecreatie.nl..

Administratie

Persoonsgegevens die door watersportrecreatie.nl worden verkregen, worden opgenomen in haar administratie, overeenkomstig de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag.

Registratieformulier

Alvorens bedrijven artikelen te koop aan willen bieden via de website van watersportrecreatie.nl , moet een bedrijf zich vooraf aanmelden voor een volledige bedrijfspresentatie door middel van het online registratieformulier in te vullen en de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door middel van het registratieformulier wordt aan watersportrecreatie.nl de gegevens verschaft die nodig zijn om adverteerders via de website watersportrecreatie.nl de gelegenheid te geven objecten te koop aan te bieden. Het gaat hierbij om communicatiegegevens, te weten de bedrijfsnaam, gegevens contactpersoon, adresgegevens, telefoon, e-mailadres, website, en overige gegevens van de adverteerder.

Door het invullen en verzenden van het registratieformulier geeft het bedrijf/adverteerder toestemming voor het verzamelen en gebruik van de gegevens zoals is bepaald in dit privacyreglement.

De adverteerder dient minimaal een e-mailadres en telefoonnummer te vermelden indien het bedrijf een advertentie plaatst op de website watersportrecreatie.nl.. Deze gegevens worden niet anders gebruikt dan door watersportcreatie.nl en dient tevens het tot stand brengen van contact tussen verkoper en (aspirant)koper.

E-mail service

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden en in het gebruik van watersportrecreatie.nl worden aan bedrijven/adverteerders door middel van e-mail op de hoogte gehouden.

Apparatuur en programmatuur, IP-adressen

Om de dienstverlening zoveel mogelijk aan te passen aan de behoeften van de adverteerders en andere bezoekers verzamelt de website gegevens (geen persoonsgegevens) over de apparatuur en programmatuur waarvan de adverteerders en andere bezoekers gebruik maken. Het betreft gegevens over de gebruikte browsersoftware (bijv. Netscape Navigator of Internet Explorer) en over de systeemsoftware (bijv. MacIntosh, MS Windows). Ook gegevens over het gebruikte beeldschermformaat worden verzameld. Voorts houdt watersportrecreatie.nl voor dit doel de IP-adressen van adverteerders en andere bezoekers bij. Al deze gegevens worden alleen in geaggregeerde vorm vastgelegd.

Onrechtmatig gebruik van Watersportrecreatie.nl

Indien aannemelijk blijkt dat adverteerder bij het gebruik van Watersportrecreatie.nl onrechtmatig handelt, is Watersportrecreatie.nl gerechtigd gegevens van de adverteerder aan justitiële autoriteiten te verschaffen, indien dit verzoek door justitie wordt gedaan en een duidelijke motivatie daarvan aanwezig is.

Bedrijven met uitgebreide bedrijfspresentatie hebben door middel van een inlognaam en zelf te bepalen wachtwoord toegang tot de bedrijfsgebonden pagina's die op de website Watersportrecreatie.nl van het bedrijf zijn vastgelegd. Deze bedrijfsgegevens kunnen indien van toepassing door het bedrijf verbeterd of gewijzigd worden.

Algemene Voorwaarden Watersportrecreatie.nl zijn geregistreerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel gevestigd te Harderwijk.